Đặc tính của thương hiệu là tính chất riêng biệt của một thương hi