Sản phẩm rẻ thì không tốt, sản phẩm tốt thì không rẻ!