Hellorent

Tư vấn, thiết kế hệ thống thương hiệu hellorent, ứng dụng bất động sản tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Khách hàng Hello Rent
Ngành hàng Bất động sản
California California, Hoa Kỳ
Năm 2019
Phạm vi công việc Tư vấn chiến lược thương hiệu / Hệ thống nhận diện thương hiệu